Privacyverklaring

Persoonsgegevens die door NPSN worden verwerkt:

NPSN verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een lidmaatschap met NPSN bent aangegaan. Deze gegevens zijn door u zelf aan NPSN verstrekt door het aanmeldformulier in te vullen. De gegevens worden vastgelegd in een database via E-Boekhouden voor de vaststelling van uw lidmaatschap, de facturering, het verzenden van de NPSN nieuwsbrief (e-mailadres contactpersoon/vertegenwoordiger(s) en voor vermelding op de sociale kaart op de website van NPSN. Het telefoonnummer kan gebruikt worden indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Het BIG-registratienummer/de AGB-code wordt gebruikt ter controle van een van onze lidmaatschapsvoorwaarden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor een lidmaatschap als individueel lid* worden de volgende gegevens gebruikt:

  • Voor- en achternaam incl. titel
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast nummer en/of nummer van GSM)
  • E-mailadres
  • AGB-code
  • Naam en adres van de instelling waar u werkzaam bent

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

NPSN gebruikt/verwerkt uw persoonsgegevens voor de doelen, zoals uiteengezet onder het kopje

‘Persoonsgegevens die wij verwerken’.

Geautomatiseerde besluitvorming:

NPSN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van NPSN) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

NPSN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden bewaard gedurende uw lidmaatschap bij NPSN. Bij beëindiging van uw lidmaatschap zijn de persoons- en bedrijfsgegevens niet zichtbaar, tenzij hier om wordt gevraagd i.v.m. eerder verzonden facturen. Deze facturen moeten namelijk voor onze boekhouding blijven bestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden:

NPSN verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor het NPSN congres) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

NPSN gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich hiervoor afmelden door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien en aanpassen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage doen via email.

Het up to date houden van de bij ons bekende gegevens valt overigens onder uw eigen verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een wijziging van een adres e.d.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NPSN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat van NPSN.

NPSN wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

NPSN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, bonbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat  van NPSN. De administratie van NPSN wordt gevoerd in E-Boekhouden wat gebeurt in de cloud, waar bevoegde toegang voor nodig is en wat zich in een beveiligde omgeving bevindt waarin gegevens worden versleuteld.

Daarnaast zorgen andere beveiligingsmaatregelen en firewalls dat uw gegevens beveiligd zijn tegen elektronische inbraken van buitenaf.

Winkelwagen
Scroll naar boven